Thời gian xử lý

– Tinh Dầu HƯƠNG ĐỒNG THÁP sẽ gửi kết quả phản hồi khiếu nại tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi Tinh Dầu HƯƠNG ĐỒNG THÁP nhận được khiếu nại của khách hàng.

– Nếu yêu cầu khiếu nại của quý khách là đúng thì Tinh Dầu HƯƠNG ĐỒNG THÁP sẽ thực hiện thủ tục và giải quyết cho khách hàng trong thời gian từ 05-07 ngày làm việc kể từ khi Tinh Dầu HƯƠNG ĐỒNG THÁP nhận được khiếu nại.